Verejné Obstarávanie – Remeselný dom, Salka 2.etapa

Výzva na predkladanie ponúk


Príloha1 – Výkaz výmer


Príloha2 – Návrh Zmluvy o dielo

Príloha3 – Formulár Dotazník uchádzača a cenová ponuka

Záznam z prieskumu trhu

Comments are closed.